Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Szent Mátyás apostol

   Evangélium:    Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Szent Simon és Júdás Tádé apostolok

Evangélium:Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Mária Magdolna

Evangélium:A hét első napján, (Húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: “Asszony, […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 13. hét, péntek

   Evangélium:    Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: “Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: “Miért […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 7. hét, péntek

EvangéliumEgy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig szokása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 6. hét, péntek

   Evangélium:    Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk: “Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Január 7.

EvangéliumAmikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Advent 2. hete, péntek

Evangélium:Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: “Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: “Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: “Ördöge van.” Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: “Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Advent 1. hete, péntek

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: “Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: “Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” “Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: “Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: “Vigyázzatok, ezt senki […]

Kategóriák
Hétköznapi evangéliumok és gondolatok

Évközi 34. hét, péntek

Evangélium:Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: “Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg […]