Kategóriák
C évben Heti hírlevél elmélkedései

Húsvét 6. vasárnapja C év

2022

Ne nyugtalankodjék szívetek!
Mennyi nyugtalanító helyzet vesz körül ma minket. Vírus, háború, dráguló élet, elmagányosodás, kapcsolataink szétesése.
A vírus bezárkózásra késztetett, és ezt a kényelmességet nehezen adjuk fel. A dráguló élet szintén befelé fordít. Milyen nehéz ma elindulni, odalépni a másik emberhez, megosztani önmagamat másokkal.
Jézus ma is arra hív, hogy ne nyugtalankodjék szívetek. Könnyű azt mondani! Fogalmazódik meg az ellenvetés. Ha viszont megtaláljuk azt a békességet, amelyet Jézus ad nekünk, már sokkal kevésbé nyugtalanít majd a külső környezet. A jézusi béke, amely a Vele való kapcsolatból fakad, a másik ember felé fordít bennünket.
Nyugtalaníthat az egyház helyzete is. Különböző nézetek csapnak össze. Az internet világa azonnal elhozza a híreket, mi meg csak kapkodjuk fejünket, mert nehéz eligazodni ezek valóságtartalmában. Igaz erre is, amit az jeruzsálemi megbeszélés nyomán írtak az antióchiaiaknak: megbízásunk nélkül tanítva zavart okoztak lelketekben. Ezekben a – gyakran tetszetős – tanításokban nézzük meg: abban a közösségben erősítenek meg, amelyben a kézfeltétel vezetői megbízása megmaradt?
A szentatya ma arra biztat bennünket, hogy a szív fülével hallgassuk meg a másikat. Ez legyen a kapcsolataink alapja. Meghallani és meghallgatni a másik ember szavát. Ehhez a kegyelmi erőt az Istennel való kapcsolatban kapjuk meg.

2019

A Vigasztaló, a Szentlélek megtanít titeket mindenre!
A húsvéti idő második felében Jézus búcsúbeszédéből hallunk részleteket. Ebben újra és újra felbukkan a szeretet. Ma egy újabb finomságot fedezhetünk fel: aki szeret, megtartja tanításomat.
Megismerni és megtartani Jézus tanítását nem is mindig olyan egyszerű. Meg kell mutatni, tovább kell adni, meg kell erősíteni. Ahogy Pál apostol missziós útján hazatérőben megerősíti a tanítványokat. Ha pedig valami probléma adódott, Pál és társai az apostolokhoz fordultak, akik döntöttek a kérdésben. Nekünk is feladatunk erőt önteni a körülöttünk élők lelkébe. Ebben támogatást kapunk a szentatyától, püspökeinktől, papjainktól. A szentmise, amelyen vasárnaponként részt veszünk, erőforrás számunkra. (Persze hétköznap is van lehetőség ebből a forrásból inni.)
Húsvét 6. vasárnapján a tömegtájékoztatás világnapját üljük. Ferenc pápa ezen a napon idén az internet világára irányítja figyelmünket. A közösségi oldalaknak, ahogy minden technikai eszköznek, vannak előnyei és hátrányai is. Könnyen rengeteg információhoz juthatunk. Gyorsan kapcsolatba léphetünk másokkal. Ugyanakkor megjelenik az elszemélytelenedés veszélye és a manipuláció lehetősége is.
Az internet világa a háló, hálózat képét tárja elénk. Pál apostol a közösséget, mint Krisztus testét mutatja be. Ferenc pápa arra biztat, hogy ezt a képet lássuk, így felfedezzük az egymást segítő emberek közösségét!
A kommunikációra való képességünk gyökere a Szentháromságos Isten. Hiszen benső életét úgy tárja fel előttünk, mint szeretet közösséget. Mivel Isten minket saját képére alkotott, életünkben mi is vágyat érzünk a szívünkben a közösségi élet és a közösséghez tartozás iránt.
Húsvét ünnepében megerősödtünk a feltámadás hitében. Minden szentmise végén küldd bennünket Isten, hogy vigyük el másoknak is az örömhírt. Induljunk hát bátran, tanúskodjuk Isten szeretetéről!

2016

A Vigasztaló majd eszetekbe juttat mindent.
A húsvéti idő vége felé közeledve a Szentlélekre figyelünk. A hitvallásban így vallunk a harmadik Isteni Személyről: „Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával.”
Bár Pünkösdkor ünnepeljük kiáradását, mégis a Szentírás tanúsága szerint kezdettől fogva működik a világban. Ő a Vigasztaló, a vezető, támogató az Isten felé vezető úton, aki mindig velünk van.
Jézus azzal búcsúzik tanítványaitól, hogy a Lélek majd eszetekbe juttat mindent. Nemcsak az apostoloknak, hanem nekünk is, mai tanítványainak. Talán emlékszünk néhány nagy eseményre, amikor ezt felfedezhettük életünkben. Ugyanakkor sokszor egészen csendben történik meg ez, leginkább visszatekintve fedezzük fel a Lélek munkálkodását.
A korai Egyház életében nagy jeleket látunk. Megtéréseket, gyógyításokat. Manapság ilyen kiugró jelek alig vannak. Talán a mi figyelmünk kisebb, lekötnek a világ dolgai. Gátolnak megszokásaink, hogy a Lélek újdonságait észrevegyük.
Keressük tudatosan életünkben a Lélek működését! Nyissuk meg szívünket Isten ügyének! A Lélek ma is működik, ma is vezet, megerősít minket.

2013

Kapcsolatban az élő Istennel
Talán furcsán hat, hogy a húsvéti idő második felében vagyunk, mégis Jézus búcsúbeszédéből olvasunk. A távozni készülő ember szavai súlyosabbak, végrendeletként hathatnak, ami felkészít arra, hogy nélküle is tovább vihessük a dolgokat, nélküle is tovább haladjunk az úton.
Jézus végrendelete a szeretet és a Vigasztaló elküldése. A szeretet nyitottá tesz. Ha nyitott vagyok, akkor tud a Szentlélek vezetni. Isten iránti szeretetem Isten felé nyit meg. Ebben a nyitottságban megtapasztalhatom a Lélek erejét. Hogyan nyílhatok meg Isten felé? Hogyan maradhatok nyitott felé? Ha hallgatom szavát, ha gyakran találkozom vele, ha naponta szóba állok vele.
Karácsonyra és húsvétra komoly előkészítő időszakkal készülünk. Talán kevésbé tudatosodik bennünk, hogy a húsvét időszaka a pünkösdre készít fel bennünket. A Lélek kiáradásának ünnepére készülve gondoljam végig, hol tapasztalom meg a Lélek erejét életemben? Nem nagy eseményeket kell elsősorban keresni. Apró, a mindennapjainkhoz tartozó dolgokban látható leginkább a Lélek működése. Egy jó tanács, egy melléállás, egy apró segítség mind a Szentlélek működése, Isten kegyelme bennem. Mert mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, arra kaptad, hogy használd fel mások javára. Mindennapi kapcsolatainkban, amelyekben nyitottak vagyunk egymásra, a Lélek működése lesz nyilvánvaló.
A mai vasárnap, május első vasárnapja, az édesanyáké. Hálánkat szeretnénk kifejezni feléjük szeretetükért, gondoskodásukért.
A mai vasárnapon elsőáldozóinkért is imádkozunk. Ők ma elindulnak egy úton, új módon találkoznak Jézussal. Reméljük, hogy kitartanak családjukkal együtt, megtapasztalják Jézus erejét, és tovább növekednek hitükben!

2010

Hivatásunk húsvét fényében
Húsvét időszakának második felében, a 4-5-6. vasárnapon, húsvét öröméből fakadó keresztény feladatunkat, hivatásunkat szemléljük. A jó pásztor vasárnapja az egyházi hivatásokra hívja fel a figyelmünket, május első vasárnapja anyák napja, a család, mint hivatás állhat előttünk, húsvét 6. vasárnapja pedig a tömegkommunikáció világnapja, amely keresztény tanúságtételünk különféle módjaira figyelmeztethet.
Mit is jelent a tömegkommunikáció? Jelenti azokat az eszközöket, amelyekkel sokakhoz tud eljutni különféle információ. (Tv, rádió, újság, internet) Ha ezekre az eszközökre gondolunk, két irányt látunk.
Az egyik irány, hogy mindezek felénk ontják a sokféle információt. Ebből az információ áradatból kell egyrészt kiszűrnöm, mi a fontos, mit kell meghallanom, mi az értékes; másrészt meg kell tanítanom a rám bízottakat, hogy megtanulják észrevenni, az értékeset, a fontosat, a szükségeset. Szent Pál apostol szava: mindent szabad, de nem minden használ. Tudnom kell válogatni, elutasítani, ami értékrendemmel ellentétes, és ki kell tudnom választani, mi az, ami javamra válik, ami előre visz. És persze meg is kell tudnom indokolni a választásomat. Ehhez biztos alapokon kell állnom, ismernem kell a keresztény tanítást, ha szükséges, ki kell kérnem a hozzá értő tanácsát.
A másik irány, hogy én hogyan tudok ezekbe az eszközökbe értékeket eljuttatni. Ha van véleményem valamiről, azt el tudom-e mondani, le tudom-e írni, van-e bátorságom elküldeni az adott újságba. A mai kor nagy lehetősége az internet. Egyszerűbb megszólalni, persze ebből fakadóan nagyobb a veszélye is. Egyrészt lehet időrabló, másrészt szűretlenül jönnek olyan dolgok is, amelyek nagyon más értékrendet képviselnek. Szentatyánk arra biztat, hogy adjunk lelket ezeknek az eszközöknek. Vagyis tegyük meg azt, ami lehetséges azért, hogy a Jó Hír, az Isten üzenete megjelenhessen a mai modern tájékoztatási eszközökben is. Húsvét örömét, a feltámadás örömhírét hirdetnünk kell, azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ki-ki a saját helyzetében teheti meg mindezt. A Szentlélek pedig ma is munkálkodik, indít, vezet, hogy hol hogyan és mit szóljunk!

2007

A Vigasztaló, a Szentlélek majd megtanít mindenre
A feltámadás öröme, Isten szeretete arra hív, hogy mondjuk el másoknak, tanítsuk a másik embert. De hogy ez a tanítás ne káoszhoz vezessen, hogy a krisztusi tanítás fénye ragyoghasson, szükséges a Szentlélek világossága. A Szentlélek világosságát pedig az Egyház nyújtja nekünk. Az egyházban, az egyházzal kell tanítanunk a krisztusi örömhírt.
Az örömhír továbbadásának számtalan eszköze lehet. Persze első helyen mindig a személyes tanúságtétel áll. Ezt a tanúságtételt előkészítheti és megerősítheti a különféle technikai eszközök használata. Ezt felismerve az Egyház húsvét 6. vasárnapját a tömegtájékoztatás világnapjává tette. Mit jelent ez? Arra hív ma az egyház, hogy gondoljuk végig, mik azok az eszközök, amelyekhez hozzáférünk, amelyek nemcsak saját köreinkben adnak hírt egyes eseményekről, hanem a szélesebb olvasótábort is megszólíthatják. Keressük azokat a helyzeteket, lehetőségeket, ahol megszólalhatunk, ahol keresztényként, a keresztény értékeket képviselve tevékenykedhetünk. De ide kapcsolódhat egy-egy beszélgetés, ahol felvállalom értékrendemet, ahol jelzem, hogy én másképp gondolom, szerintem mi a fontos, mi az előrevivő, mi az értékes.
Városmissziós felkészülésünk során keressük azokat a lehetőségeket, ahol megszólíthatjuk a körülöttünk élőket. Ahol meghívhatunk egy-egy eseményre másokat.
Öröm a mai nap közösségünk számára, hiszen elsőáldozóinkat köszöntjük, ünnepeljük. Feladat mindannyiunk számára, hogy ők oszlopos tagjaivá váljanak közösségünknek. Együtt vagyunk családjukkal örömükben, szeretnénk segíteni őket közös utunkon.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük