Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Pünkösd vasárnap

2024

Pünkösd – a titokzatos Szentlélek
Minden imádságunk kezdetén és végén említjük a Szentháromságot. Bennünk él a tudat, hogy a Szentlélek jelen van életünkben.
Az a hitvallás, amit vasárnapról vasárnapra imádkozunk, lassan 1700 éves. (325-ben, a niceai zsinaton fogalmazták meg) A rövidebb, úgynevezett apostoli hitvallásban annyi szerepel, hogy hiszek a Szentlélekben. Ezt bővítették ki Konstantinápolyban, 381-ben a Szentlélekről szóló bővítéssel.
Ki is a Szentlélek? A titokzatos Isteni Személy. Lépten-nyomon tetten érhetjük, mégis könnyen szem elől tévesztjük. Működik tetteinkben, beszélgetéseinkben. Ő ad lelkesedést a munkánkhoz, a szolgálatunkhoz. „Csak” rá kell csodálkozni.
Pünkösdkor az apostolok elindultak a világba, hogy beszéljenek a feltámadás öröméről. Ma minket is küld a Lélek, hogy mutassuk meg örömünket.
Mi lelkesít egy-egy feladatban? Mi segít legyőzni a fáradtságomat, kényelmességemet? Újra és újra el kell indulnom a másik ember felé, hiszen nem jó az embernek egyedül lenni.
Kérjük ma bátran a Lélek erejét, adjon erőt a tanúságtevő élethez!

2023

Lelkesedés – a Lélek, amely lendületet ad
Számos program, esemény hívogat mindnyájunkat. Érdemes kicsit ránézni, hogyan indulok el, veszek részt rajta. Van, aminek már előre örülök, lelkesít, könnyen vállalom érte a nehézségeket is. Milyen sokszor látni egyeseken a lelkesedés jeleit. Öröm, jókedv, lendület látszik rajta.
Tulajdonképpen amikor lelkesedünk valamiért, a Szentlélek munkálkodik bennünk. Talán nem vesszük észre, pedig csak rá kellene csodálkozni. Ezekben a helyzetekben tudjuk a mai ünnep lényegét megragadni.
Van, hogy kicsit irigykedve olvassuk az apostoli korokról szóló beszámolókat. Mennyi jól látható jele volt a Lélek kiáradásának. Persze az sem kizárt, hogy az elbeszélések ezeket domborították ki. Ha tudatosan végiggondolom életemet, bizonyára találok olyan helyzeteket, amelyek számomra a Lélek erejét, megnyilvánulását adják. Gyakran úgy, hogy mások számára ez az élet természetes rendje. A Szentlélek ilyen rejtetten működik ma a világban.
Karizmák ünnepeként hirdeti egyházmegyénk a pünkösdhétfői programot. Plébániák és közösségek mutatják be életüket. A karizma olyan képesség, amely bennem vagy egy közösségben működik azért, hogy szebbé tegye a világot.
Pünkösd ünnepe arra hív, hogy találjuk meg, mi a mi sajátos karizmánk, az a képesség, lehetőség, amellyel a családom, a közösségem szolgálatára lehetek!

2022

Vegyétek a Szentlelket!
Ritkán, a liturgiában az évközi 5. hét szerdáján olvassuk, a második teremtés történetet. Isten, amikor megteremti az embert, orrába leheli az élet leheletét.
A feltámadott, amikor először jelenik meg az apostoloknak – halljuk a mai evangéliumban – rájuk lehel, és azt mondja: vegyétek a Szentlelket. Mintegy új teremtés kezdődik a feltámadással, az új élet leheletével. Egy apró mozzanat a liturgiában: a krizma szentelésekor a püspök rálehel az olajra.
Pünkösd ünnepe olyan, mint amikor a felfűtött mozdony elindul, mint amikor az autót sebességbe teszem.
A Szentlélek átjárja életünket. Kereszténységünk élet, annak minden életjelenségével együtt. Nem egy felvett ruha, nem egy magatartásforma, hanem maga az életünk.
Mai ünnepünk segít, hogy a lelkünkre rakódott por, a mindennapok gondja-baja alatt fellobbanhasson a láng, Isten szeretetének a lángja. Hogy életünk valóban élet lehessen a szó valódi értelmében.
Pünkösd ünnepe lezárás és indulás. Ahogy Urunk keresztelkedésének ünnepe lezárja a karácsonyi időszakot, és bevezet az évközi időbe, úgy a mai ünnep is lezárja a húsvét idejét, és a hétköznapokba indít el bennünket. A Lélek erejével, felfedezve, hogy mire hív az Isten, járjuk életünk útját, tanúsítva továbbra is Urunk feltámadását, a megváltás jelenvalóságát!

2021

A feltámadás örömhíre túlcsordul

Húsvét ünnepének üzenete: Krisztus él, legyőzte a halált. Ő azért jött, hogy Isten szeretetét megmutassa, és megnyissa az örök élet útját. Ez a három pedig szorosan összefügg. Krisztus él, jelen akar lenni életünkben.
Ennek megtapasztalása, átélése lelkesít, lángra lobbantja szívünket. Átragyog rajtunk a bennük élő világosság, aki maga az Isten.
Miután 50 napon át a húsvét fényében éltünk, ma elindít bennünket a Lélek, hogy vigyük el a világosságot, az üdvösség örömhírét a másik emberhez. Legyünk tanúi mindannak, amit megtapasztatunk húsvét örömében.
Ma különösen is fontos útra kelnünk. A járvány okozta bezártság és félelem elkényelmesített bennünket. Mindez állóképességünket, alkalmazkodó képességünket ássa alá. Ha nem találkozom másokkal, nem kell elviselnem a számomra nehéz embereket, lelkileg is ellustulok. Nem csak a fizikai testnek van immunrendszere. Lelkünknek is van védekező képessége. Ahogy a felnövekvő gyermeket nem azzal óvjuk igazán a betegségektől, hogy nem engedjük gyerekek közé. Lehet, az elején hamar ledönti lábáról egy-egy apró kór, de szervezete megtanul védekezni, így kialakul az ellenálló képessége. Lelkünk is, ha sokféle emberrel találkozik, megtanulja kezelni a felőlük érkező hatásokat. Így nem fogja ledönteni a világból érkező számtalan „vírus”, és képes marad Isten üzenetét átadni.
Pünkösd ünnepén különös erővel hangzik fel a mise végén: Menjetek, küldetésetek van! A Lélek erejében bátran indulunk, hogy az élő Krisztusról tanúságot tegyünk.

2020

Szentlélek jöjj, lobogó láng!
Pünkösd ünnepe megkoronázza a húsvéti időszakot. Zárókő, de egyben indulás is. Olyanok lehetünk, mint a felfűtött mozdony, telve energiával, hittel, lendülettel. Talán a karantén ideje nem gátolta meg, hogy a feltámadás öröme betöltsön bennünket.
Látjuk, az apostolok elindulnak, hogy tanúságot tegyenek a feltámadásról. Ugyanakkor a Krisztusban hívőket közösségbe vonják. A Lélek összekapcsolja mindazokat, akik krisztusiként akarnak élni.
Mai életünkben talán ritkán vannak mindenki számára egyformán látható jelei a Lélek működésének. Ugyanakkor felfedezhetjük ajándékait. Izaiás jövendölése alapján ezek: bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, az Úr félelme.
Ha szemléljük ezeket az adományokat, azt vehetjük észre, hogy mindennapjainkban jelen vannak. „Csak” észre kell venni.
Aquinói szent Tamás szerint: a bölcsesség hozzásegít a természet fölöttiek értékeléséhez; az értelem arra képesít, hogy a hitigazságokat igazi értelmük szerint fogjuk föl; a tudomány segít, hogy a hit igazságait megkülönböztessük a hamis tanítástól; a tanács az időszerű teendőink között igazít el, hogy a szeretetből kiindulva tevékenykedjünk; az erősség abban segít, hogy az Istenbe vetett bizalom a nehézségek között se vesszen el; a jámborság növeli a hódolatot a mennyei Atya előtt és megőriz a szolgai lelkülettől; az istenfélelem erőt ad a bűn kerülésére.
Induljunk hát bátran, vigyük el a feltámadás örömhírét szerte a világba!

2019

A Lélek ajándéka – hogy használjon vele
Karácsony ünnepének értjük, könnyen átéljük a lényegét. Azt is felfedezzük, hogy Jézus születése húsvét ünnepére mutat, húsvét fényében éljük át igazán. A húsvéti öröménekben így fogalmazzuk meg az ünnep lényegét: „Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti bárányunkat megölték értünk, a az ő vére lett a szent jel hívő népe házain.”
Pünkösd ünnepének lényegét szépen fogalmazza meg az ünnepi szentmise könyörgése. Karácsony és húsvét, bár a közösség ünnepe, mégis inkább önmagam felé fordít. Átélem az Istennel való találkozás örömét, igyekszem egyre jobb kapcsolatba lépni vele. Pünkösd ünnepe viszont a világ felé indít. Itt már nemcsak rólam, a magam üdvösségéről van szó, hanem az egész világ megszenteléséről is. „A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” (1Kor 12,7)
Pünkösd ünnepe arra hív, hogy felismerjem, milyen ajándékot kaptam Istentől. Fedezzem fel, hogyan tudom használni, a másik ember, a közösség, a világ javára fordítani. A sorrendet sem szabad elvéteni. Mert ha egyből a világot szeretném megváltoztatni, megrettent, elijeszt a túl nagy falat. Ha „csak” a mellettem élő embert szeretném közelebb segíteni Istenhez, az megvalósítható feladat.
A mai ünnep megadja a bátorságot, hogy útnak induljak. Lehet, az élet viharai megtépáznak majd, de mégis többet ér, mint a kikötőben rozsdásodni.
Kérjük ma a bátorság lelkét, hogy merjünk kilépni önmagunk bezárt világából, és elinduljunk a másik ember felé!

2018

Saját nyelvünkön hirdetik Isten dicsőségét!
Pünkösd ünnepe talán a legkevésbé kiemelkedő ünnep. Váratlanul érkezik, és bevezet a munkás hétköznapokba.
Idén engem az ünnepben az ragad meg, hogy az apostolok elkezdenek beszélni a feltámadás örömhíréről. Mindezt úgy, hogy az ott lévő soknyelvű nép megérti, amit mondanak.
A Szentlélek ereje indít, hogy életemmel és szavaimmal tanúskodjam a feltámadásról. Bátorságot, erőt ad mindehhez. Megkapom a jótanácsot, azt a módot, ahogyan mindezt tegyem.
Nem könnyű megtalálni, hogy mikor kell szólnom, és mikor szükséges hallgatnom. Ma mintha sokan összekevernék a kettőt. Hallgatunk, amikor beszélni kellene, amikor valami lényegeset kellene megmutatni magamból. Egyébként pedig fecsegünk, ha kell, ha nem. József Attilával szólva: „fecseg a felszín, hallgat a mély…”
Minden tanúságtételnek, akár szavammal, akár tetteimmel, a hallgatásból kell fakadnia. Hallgatom Istent, keresem akaratát. A Lélek megadja, mikor mit kell mondanom, ha van Vele kapcsolatom, ha ismerem szavát.
De a másik embert is ismernem kell. Tudnom kell, milyen módon szólíthatom meg. Mi az, ami megérinti őt? Mire hogyan rezonál a lelke.
A kegyelem a természetesre épít. A tanúságtétel a meglevő emberi kapcsolat esetén lehet „hatékony”.
Pünkösd ünnepe, a Szentlélek ereje segítse kapcsolatainkat, adjon erőt a tanúságtételhez, vezesse gondolatainkat, szavainkat!

2017

Hiszek a Szentlélekben!
Minden imádságunkat a Szentháromságos egy Isten nevében kezdjük és zárjuk. Ebben rendre említjük a Szentlelket. A hitvallásban is megvalljuk a benne való hitünket. Tudjuk, hisszük, hogy a harmadik isteni személy. A katekizmusban és liturgikus szövegekben találkozhatunk a Szentlélek személyével. Mégis valahogy a legkevésbé ismerjük fel jelenlétét, működését. Ugyanakkor legtöbbször csak rá kellene csodálkozni.
Hogyan fedezhetem fel a Szentlélek jelenlétét életemben? Sokan a nagy jeleket keresik, a különleges adományokat. Ezeket az ajándékokat ritkán adja meg az Isten. Ugyanakkor sokkal gyakrabban a hétköznapok egyszerű eseményeiben ismerhetem fel működését. Jelen van emberi kapcsolatainkban, amikor észreveszem a rászoruló embert, amikor meg tudom hallgatni, amikor tanácsommal segíteni tudom a mellettem élőt, a Lélek ereje mutatkozik meg. A Szentlélek ajándékai a következők: bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, Istenfélelem.
Mit jelent nekünk Pünkösd ünnepe? Amit a könyörgésben is kérünk: töltse be szívünket kegyelmével. Ehhez persze szükség van a nyitott szívre, és arra, hogy legyen hely számára. Ha túlzottan tele vagyok a világ dolgaival, nem jut hely számára. Ahhoz, hogy szívem nyitottá váljon, rendszeres kapcsolat kell az Istennel. Időt kell szánnom rá, minőségi időt. Keresnem kell a csendet naponta otthon, és rendszeresen az Isten házában. Nem elég csak a vasárnapi szentmisén ott lenni.
Ha betölt a Lélek, az Isten kegyelme, elindít a másik ember felé, akkor életem jellé válik. Akkor tudok majd időt szánni a közösségre is, hogy együtt haladjunk a krisztusi úton.

2016

A Lélek ajándéka – hogy használjon vele
Az első pünkösd eseményeit olvassuk az Apostolok cselekedeteiben. A mi nyelvünkön hirdetik Isten csodálatos tetteit. Isten szava érthető minden ember számára. Persze kell, aki hirdesse. A bérmálásban mindannyian megkaptuk a Lélek ajándékait, hogy használjunk vele, hogy szavainkkal és tetteinkkel hirdessük Isten csodálatos tetteit.
Pünkösd ünnepét megelőzően is a Lélek ott lebeg a vizek felett, szól a próféták szavával. Bár nem tudatosul, Isten Lelke folyamatosan jelen van a világban.
A Lélek kiáradásának következményei, hogy akik meghallották, akik befogadták, azok továbbadták hitüket. Így jut el az egész világra Krisztus üzenete, így formálódik az Egyház közössége a helyi közösségeken keresztül.
Ha megnézzük az első keresztények életét, azt látjuk, hogy a Lélek erejében, nagy lelkesedéssel élik meg hitüket, mutatják meg Isten iránti szeretetüket. A lelkesedés azt jelenti, hogy valamiért megteszek minden tőlem telhetőt. Hogy van bennem lendület, hogy nem veszítem el a kedvemet.
Persze sokszor megtapasztaljuk, hogy a lelkesedés és a feladat végzése összekapcsolódik, majd valahol a lelkesedés elpárolog, és már csak a feladat teljesítése marad meg. Hol veszítem el, hogyan tűnik el az életemből? Nem könnyű megtalálni.
Nézzük meg a kezdeti álmunkat, vágyunkat, célunkat! Ha sikerül felidézni a kezdeteket, akkor talán új lendületet vehetünk. Ha az első szeretetet felidézzük, ebből erőt meríthetünk a további úthoz, új lendületet kaphatunk. Pünkösd ünnepe mindig lehetőséget ad a Lélekkel való találkozásra, aki új tüzet, új erőt ad keresztény életünkhöz.

2015

A Szentlélek fénye ragyogóvá tesz
„A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kezén fogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberekké azokat, akik megtisztultak minden szennytől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség.
Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a Szentlelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé is sugározzák a kegyelmet.” (Nagy szent Vazul)
Pünkösd ünnepét üljük, a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Az apostolok látható módon megtapasztalják a Lélek kiáradását, erő tölti el őket. Olyan ez, mint a felfűtött gőzmozdony, amely elindul, hogy a célba vigye a hozzá kapcsolt kocsikat.
A Lélek erejét mi magunk is megtapasztalhatjuk. Ránk nem olyan látványosan szállt le, de keresztségünkkor, bérmálásunkkor elnyertük a Szentlelket. Vajon mennyire tesz sugárzóvá a kegyelem ereje? Hogyan tudom megmutatni, hogy lelkes, Lélekkel átitatott ember vagyok? Vagy esetleg valahol elszivárog a Lélek ereje?
Nem mindig könnyű felfedeznem a Lélek munkálkodását. Belső erő, láthatatlan segítő, akinek működésére rá kell csodálkoznom. Ehhez tudatos önmagamra figyelésre van szükség. Hogy ne csak úgy történjenek velem a dolgok, hanem én irányítsam életemet, tetteimet.
Pünkösd az Egyház születésnapja. Ekkor indultak el az apostolok, hogy tanúságot tegyenek a feltámadásról. Az Egyház ma is élő közösség, amely a helyi közösségekben, plébániákon éli életét. Rajtam, rajtad múlik, hogy mennyire válik sugárzóvá a mi környezetünkben a Lélek ereje, mennyire lesz hallható a feltámadás üzenete. Engedjük hát, hogy a Lélek indítson, vezessen, velünk, rajtunk keresztül munkálkodjon!

2014

Vegyétek a Szentlelket
A hét első napján estefelé Jézus, a feltámadott, megjelenik az apostoloknak, és rájuk lehelve a Szentlelket adja nekik. 50 nappal később látható, látványos formában száll le rájuk a Lélek. Ettől kezdve hirdetik a feltámadás örömhírét, Isten dicsőségét, nagy tetteit.
A mi életünkben is jelen van a Szentlélek. Keresztségünkkor, bérmálásunkkor megkaptuk a Szentlélek ajándékait. Fedezzük fel ma, pünkösd ünnepén, a Szentlélek munkálkodását bennünk, életünkben, kapcsolatainkban!
Legtöbbször visszatekintve fedezzük fel, hogy Isten ereje volt velünk egy-egy helyzetben. Amikor egy jó ötlet eszembe jut, amikor meglátom a segítségre szorulót, és felfedezem, hogyan segítsek neki, amikor tudok hallgatni, elhallgatni, meghallgatni, akkor felfedezhetem a Lélek csendes, mégis alakító munkálkodását.
Pünkösd ünnepe csendes ünnep. Talán a legkevesebb külső esemény kapcsolódik hozzá. Valahogy a mindennapok ünnepévé vált. Alig különbözik a többi vasárnaptól. Mintegy átmenet az ünnepi időből a hétköznapokba, az évközi időbe. Húsvét öröme él bennünk, ezt az örömet szeretnénk a mindennapokban megmutatni, megélni.
Közeleg a nyár, amely sokféle programot kínál számunkra. Hogyan fedezhetem fel ezekben Isten működését, a Lélek indítását? A nyári programok hogyan erősítik hitemet, keresztény életemet? Akkor lesz igazán értékes egy-egy program, ha valamiben növekedni tudok általa. Ilyen szemmel szervezzük nyári programjainkat, pihenésünket, a másik helyett való helytállásunkat!

2013

A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele!
Pünkösd ünnepén érdemes külön is átelmélkedni a hitvallás Szentlélekről szóló sorai. „Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával.”
A Szentlélek megérinti szívemet, lelkemet, ébreszti hitemet, új életbe hív. megismerjük Őt az Egyházban, és új kapcsolatot alakít bennünk Krisztussal.
Mit jelent nekem a Szentlélek, hol tapasztalom meg jelenlétét életemben? Ha magamba tekintek, meglátom őt a készüléseimben, egy-egy beszélgetésben vagy gyóntatásban, de legfőképpen az imádságaimban. Olykor szinte kézzel foghatóvá válik jelenléte. Ehhez persze nyitott szív és kitartó Istenkapcsolat kell.
Milyen érdekes kifejezésünk a lelkesedés. Egészen utal a Szentlélekre. Van, hogy könnyű valamiért lelkesedni, van, hogy nehéz. Sokszor a lelkesedés egy idő után elkezd hanyatlani. Vajon mi táplálja, erősíti lelkesedésemet, és mi az, ami lelohasztja? Talán olyan ez, mint a gyertya. Ha túl sok a viasz a kanóc körül, akkor kisebb lánggal ég. Ha túl nagy a kanóc, füstölni fog. Ahogy a gyertyát időnként gondozni kell, ugyanúgy fontos lelkemet, lelkesedésemet rendszeresen tisztítani, rendbe tenni. Van, hogy valami kioltja a gyertya lángját. A Szentlélek tüze, a szentségek ereje képes újra gyújtani, ha élek velük.
Pünkösd ünnepén engedjük a lelket szívünkbe, lobbantsuk lángra lelkünk gyertyáját, és mutassuk meg életünkkel a Szentlélek munkálkodását!

2012

Vegyétek a Szentlelket!
A pünkösdi események: A feltámadott, az első találkozáskor mondja az apostoloknak: vegyétek a Szentlelket! Az Apostolok cselekedetei beszámol az első pünkösdről: szélzúgás és lángnyelvek kísérik a Lélek kiáradását.
Az első pünkösd hatása az Egyház születése. Ekkortól hirdetik az apostolok nagy erővel Jézus feltámadását, a megváltás örömhírét.
A Szentírásban Jézus megígéri a Szentlelket, majd a tanítványok igehirdetése nyomán különféle jelekben mutatkozik meg a jelenlevő Lélek: nyelveken szólnak, látható jelek mutatkoznak.
A későbbi korokban az egyházatyák, a keresztény gondolkodók írnak a Szentlélekről. Ilyeneket olvashatunk:
– a Szentlélek magasba ragadja a szívet, vezeti a kezet.
– Ahogy a napsugár fénylővé teszi a tárgyat, amely visszatükrözi a nap fényét, úgy a Lélek is fénylővé teszi az embert, aki tükrözni tudja a Lélek erejét.
– A Szentlélek sokféle erényt hoz létre.
A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentuma a Szentlélek működését az egyházban láttatja. A szentségeken és egyéni karizmákon keresztül tapasztalhatjuk meg erejét.
Találkozásom a Szentlélekkel: A liturgiában újra és újra megtapasztalhatom erejét. Egyéni imaéletem, keresztény életem jó közeget nyújt a Lélek erejének megtapasztalására. Olvasmányaimon keresztül is megszólíthat a Lélek.
Pünkösd ünnepén fedezzük fel és tudatosítsuk magunkban a Lélek működését!

2011

A mi nyelvünkön hirdetik Isten csodálatos tetteit!
1996 szeptemberében II. János Pál pápa Pannonhalmán és Győrben járt. Győrben, a Szentmise ideje alatt száraz, de szeles idő volt, míg az ország többi területén eső áztatta a földeket. A Szentatya, a mise végén, ebben a szélben a pünkösdi szelet láttatta. Milyen sokszor éljük át a téli borult, ködös, szmogos napokon után a megérkező szél tisztító hatását! A vitorlázó ember mennyire várja a szelet, hogy végre vízre szállhasson.
Pünkösd ünnepe évről évre az új indulást, az új lendületet adja meg számunkra. Nagyböjt napjaiban megtisztítottuk szívünket-lelkünket. A húsvéti idő 50 napja alatt feltöltött bennünket Isten kegyelme a feltámadás örömével. A mű elkészült, az autó készen áll az indulásra. Induljunk hát bátran! Vágjunk neki a nem mindig könnyű, az erőfeszítésekkel járó, mégis szép útnak. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy a Lélek kiáradása nem csupán pünkösd ünnepének a sajátja. Hétről hétre a vasárnapi Szentmisében nem csak a Feltámadottat ünnepeljük, hanem új pünkösdöt is tapasztalunk.
A mai ünnep lezárja a húsvéti ünnepkört, és elindítja az évközi időt. Jelzi számunkra, hogy el kell indulni, meg kell szólítani a mellettem élő embert, kísérnem kell a hétköznapokban is azt, akit a húsvét örömére elvezettem.
Az olvasmány elmondja a pünkösdi csodát. Mindenki a saját nyelvén hallja, hogy Isten dicsőségét hirdetik. Emlékszünk a bábeli torony történetére, ahol az ember a saját dicsőségét kereste. Meg is szűnt az egység hamarosan. Pünkösd csodája ismét egységbe hívja az embereket. Nem a nyelvek különbözőségét szünteti meg, hanem ’a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesíti.’
Szent Pál bemutatja a lelki adományokat. Ezek az adományok különfélék, kinek-kinek rátermettsége, tehetsége, képessége szerinti, de mindenki azért kapta, hogy használjon vele. Hogyan tudok használni ezekkel az adományokkal? Első lépésként fel kell ismernem adományaimat, fejlesztenem, erősítenem kell azokat, majd meg kell találni, hol és hogyan tudom használni, hasznosítani. Nem nagy, világrengető dolgokról van itt szó. Olyan képességekről, amelyeket sokszor már használunk is, csak nem tudatosult bennünk, hogy a Lélek adománya. Olyan apró dolgokról lehet szó, amelyet szinte rutinszerűen, nagy természetességgel teszünk.
Számos helyen tartanak virrasztást a pünkösdre virradó éjszaka. Ősi keresztény hagyomány az ünnepre készülésnek ez a módja. Ha nem is tudok elmenni egy közösségbe, alkalmat teremthetek a virrasztásra, ha elolvasom a vigília mise olvasmányait, ha igyekszem ezen az estén elcsendesedni, imádságomban odaállni Urunk elé. Az ünnepre készületnek alkalma lehet az is, ha a családban együtt töltjük az estét. Lekapcsolva a TV-t, a rádiót, a számítógépet, kizárva más zavaró körülményeket egymásra figyelve, egymásra hangolódva beszélgetéssel töltjük az időt. Az ilyen csendes, meghallgatós, odafigyelős esték erősítik összetartozásunkat, igazi feltöltődést adnak a család tagjainak. Legyünk leleményesek, halljuk meg a Lélek halk hívó szavát, szánjunk időt Istenre és egymásra!
Pünkösd ünnepe indítson mindannyiunkat tanúságtevő keresztény életre!

2010

A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele!
Húsvét ünnepe, a feltámadás öröme lángolóvá tette szívünket, átmelegített, lelkesített. Gondold végig, mi történt az elmúlt ötven napban! Miben erősödtél meg, mi született meg benned? A feltámadás hite hogyan erősített meg keresztény életedben?
A gőzmozdony, ha felfűtötték, képes arra, hogy számos kocsit, rakományt elvigyen a célállomásra. Az autó, amelynek működik a motorja, messze vidékekre is elvihet. Feltéve, ha a benne rejtező energia átadásra, hasznosításra kerül. A feltámadás hite, amely feltöltött, hogyan indít, hogyan mozdít? Mire érzek most késztetést, mit lenne jó megtenni? Mennyire merem, tudom vállalni az elkötelezettséget? Tudok-e dönteni valami vagy valaki mellett? Merek-e nekiindulni annak az útnak, amelyre Jézus hív engem?
Pünkösd ünnepe erősítse meg lendületemet, lelkesítsen, hogy hitemről tanúságot tegyek a világban!

2009

A saját nyelvükön hallották hirdetni Isten csodás tetteit.
A Pünkösd csendes ünnep. Nincs konkrét előkészítő időszaka, szinte meglep, hacsak a hétköznapi evangéliumokban fel nem figyelünk arra, hogy Jézus a Lélekről beszél. Mégis a Pünkösd születésnap, indulás, mint amikor az autóban felengedem a kuplungot és a járó motor elkezdi mozgatni a kerekeket. És mennyivel könnyebb a már mozgó autónak nagyobb sebességet adni, mint az álló autót elindítani!
Vajon engem hogyan érintett meg a Lélek? Milyen emlékeim vannak, amelyeket a Lélek erejének tulajdoníthatok? Mennyire lángol bennem a Szentlélek tüze?
Átéltük a Húsvét örömét, átjárta lelküket a feltámadás örömhíre. Most itt az alkalom, hogy újra útnak induljunk, hogy kilépjünk az emberek közé, és arcot adjunk az evangéliumnak. Mert az én számmal akar Jézus szólni a ma emberéhez. Csak tudok-e úgy szólni, hogy megértsék az engem hallgatók? Mert sok olyan szavunk van, amin mást értek én, a hit fényében elmondva, és mást ért az engem hallgató. Az Ő nyelvén kell hirdetni Isten csodás tetteit. Persze nem a magam erejéből csupán, hiszen a Lélek ma is működik, ma is élővé tud tenni.
Induljunk hát bátran, lángoljon hitünk, éljük meg a szeretetet! A Lélek velünk, bennünk munkálkodik. Legyünk alkalmas eszközei, alkalmas munkatársai Isten Lelkének!

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük