Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 4. vasárnap B év

2024

Jézus a szabadító
A zsoltárossal együtt kiálthatunk mi is Istenhez: Szabadíts meg minket, Urunk! Persze a mai szabadságról harsogó világban sokan azt gondolják elég szabadok, nem kell már szabadító. A mai világ a függetlenséget hangoztatja, ami viszont lehet, még nagyobb rabságba dönt. Ha független vagyok mindentől, akkor a magány falával veszem körül magamat. De hamarosan rádöbbenek, hogy számos olyan dolog van, viselkedési forma, reagálás, amit hozok magammal. Majd a magányomat megpróbálom különféle szerekkel enyhíteni.
Amikor feladom a függetlenségemet, és egy másik személyhez kezdek el ragaszkodni, érdekes módon a szabadság élményét tapasztalhatom meg. Mindannyiunk alapigénye a tartozni valakihez, a szabadnak lenni, az értékesnek lenni és a szeretve lenni. Természetesen mindezt a másik ember – és persze Isten – tudja megadni nekünk.
Érdemes végiggondolni függőségeimet! Ezek általában apróságok. Így szoktam meg otthon, gyerekkorban mindig így csináltuk. Nem könnyű kilépni ezekből a körökből. Persze a szeretett személy kedvéért erőt tudok venni magamon.
Ma is jelen van a gonosz a világban. Csendben működik, el akar távolítani Istentől. Apró lépésekben. Legyél kicsit kényelmesebb! Elég, ha csak az utolsó pillanatban érkezel a templomba. Inkább magaddal törődj! Majd a másik megoldja. (…) Megpróbál elaltatni, elvenni éberségemet. Nem könnyű megküzdeni a gonosszal, De Jézus erőt ad hozzá!

A Mária Rádióban 2024.01.26-án elhangzott hittanóra az evangéliumról

2021

Szelíden, szeretettel, mégis határozottan

Jézus – szokásához híven, ahogy Lukács írja – elmegy a zsinagógába, és ott tanít. Tanítása különleges. Más, mint a megszokott, ahogy az írástudók tanítottak. Tanítani, szólni abból tud az ember, amit maga is megtanult, átélt. Jézus tanítása az Atyával való egészen mély kapcsolatából fakad. Megtapasztaljuk más helyzetekben is, hogy ura a teremtett világnak. 

A gonosz lélek harsányan reagál minderre. Felismeri Jézus erejét, kilétét. A gonosz, aki szétszór, összekever, rendetlenséget okoz, harsány hangja a belső rendezetlenséget mutatja meg. Gyakran, ha ilyen erőteljesen, harsányan reagálok, a belső rendezetlenségemet fejezem ki.

Jézus parancsol a gonosz léleknek. Határozottan, mégis szelíden. Őt nem lehet kihozni a sodrából. Ebben is követni kellene! Persze emberként ez sokszor nem könnyű.

Rendre halljuk Jézus csodáinál, hogy a nép megdöbbent, elcsodálkozott. Ma gyakran a negatív események döbbentenek meg minket. Rohanó világunkban olyan ritkán tudunk rácsodálkozni valamire, ami szép, olyan ritkán ragadja meg figyelmünket valami úgy, hogy kicsit megállít.  Megcsodálni a természetet, felfedezni a másik emberben a szépet, a jót, olyan feladat, amelyet napról napra gyakorolhatunk.

2018

Úgy tanított, mint akinek hatalma van.
Miután Jézus meghívja az első tanítványokat, hogy vele legyenek, lássák és hallják, amit tesz és tanít, elkezdődik a tanító körút. Mindjárt az első tapasztalat: úgy tanít, mint akinek hatalma van. A kezdet kezdetén kiderül, hogy hatalommal cselekszik is. Szavával gyógyít, amely a teremtéstörténetre emlékeztethet. Isten szólt, a dolog megtörtént.
Ennek híre elterjedt Galilea egész vidékén. Akik hallották a tanítást, látták a csodát, elvitték a hírét. Van itt valaki, aki csuda dolgokat tesz. Ma hogyan terjed el Jézus híre? Látok-e – sokszor csak csendesen, a magam életében – nagy, csodás dolgokat? Meglátom-e Isten működését életemben?
Továbbadni a tanítást. Ha Isten megragadott, ha átéltem a közelségét, akkor ez nem is különleges feladat. Amit megélek, ami nekem örömet, erőt ad, azt szeretném megosztani másokkal. Így ahogy megismerem Jézus személyét és tanítását, igyekszem életté váltani, és elmondani másoknak.
A gonosz lélek felismeri Jézusban az Isten Szentjét. Lehet a Szentírást rosszul használni. Hiszen mindent igazolni lehet bibliai mondatokkal. De vajon az én értelmezésem egyezik-e az Egyház értelmezésével?
Jézus tanít, ma is, engem is. Hallgassam bátran szavát, és engedjem, hogy alakítsa életemet!

2015

A tanítványság alapja a hitem
Hívő emberként hétről hétre eljövünk Jézushoz, hogy hallgassuk szavát, táplálkozzunk testével, és a közösségben megerősödjünk. Talán bele is szürkülünk a mindennapok egyformaságába. Ezért fontos keresni azokat a jeleket, amelyeket Isten ma elénk tár. Jézus tanítása ma is újdonságként hathat ránk.
Jézus gyógyít. A gyógyítás, a csoda jel az ember számára. Milyen jelek vannak az életemben? Mert vannak, csak rá kell csodálkozni. Mai racionalista környezetünkben, gondolkodásunkban ezeknek a jeleknek nehezen jut hely. Magam életében a közösség erejét látom ilyen jelnek. A papszentelés után bekerültem egy közösségbe, majd amikor ennek frissessége, ereje kezdett megkopni, kapcsolatba kerültem egy másik közösséggel. Ugyanakkor az a fájó, hogy ezeket az élményeket, jeleket nehéz elmondani. Ugyanis ki-ki másképp éli át Isten jeleinek megtapasztalását. Az is nehézség, hogy ma nem könnyű csendet teremteni magamban és magam körül. Viszont rácsodálkozni dolgokra, Isten műveire, csak csendben lehet.
Itt vagyunk a Szentmisén hétről hétre, esetleg hétköznapokon is. Hiszek-e a Szentmise erejében? Nem könnyű, mert nem feltétlenül ebben a világban látom meg hatását. Mégis, ha meg tudom erősíteni magamban a Szentmise végtelen erejét és értékét, akkor törekedni tudok rá, hogy gyakran legyen részem benne, gyakran ajánlhassam fel magamért vagy másért a Szentmisét.

2012

Úgy tanít, mint akinek hatalma van.
A mai evangéliumi szakaszból először azt láthatjuk, hogy Jézus korában megszokott dolog volt, hogy a felnőtt férfiak felolvastak a Szentírásból, és ahhoz magyarázatot fűztek. A fiúkat tanították olvasni a szent szövegeket, és azt érteni, magyarázni. Persze, Jézus másként tanít, úgy, mint akinek hatalma van, tűnik fel a hallgatóságnak.
Azt is láthatjuk, hogy Jézus jelenlétében a gonosz nem tud rejtőzködni. Pedig szívesen tünteti fel magát jó színben, hogy hatást gyakoroljon az emberre. Ha figyelmesek vagyunk, ha Jézus jelen van életünkben, akkor hamarosan kilóg a lóláb, felfedhetjük a gonosz csábítását.
Mennyire ismerem a jézusi tanítást? Mennyire olvasom szavát, a Szentírást? Hogyan próbálom továbbadni, másoknak megmutatni az örömhírt?
Sokféle módon kerül elő az új evangélizáció ebben az évben. Ahhoz, hogy az evangéliumról tanúságot tegyünk, nekünk is egyre jobban kell ismerni. Mielőtt másoknak beszélünk Jézusról, magunknak kell Hozzá egyre közelebb kerülni. Azzal tudunk tehát bekapcsolódni az Egyház vérkeringésébe, ha hallgatjuk Isten szavát, és igyekszünk azt életre váltani. A hitünkben való megerősödés kiemelkedő időszaka a nagyböjt lesz. Addig is az alapoknál szeretnénk elidőzni. Szemlélni, hallgatni a tanító Jézust, aki úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

2009

Úgy tanít, mint akinek hatalma van.
Jézus tanítása új tanítás. Ez az új tanítás új formákban mutatkozott meg, különösen, amikor Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret testének, a bort vérének mondta
Mit is jelent számomra az Eucharisztia?
Egyrészt a Szentmise. A Szentmise találkozás Jézussal, találkozás az élő Igével. Hallgatom szavát, amely indít, hogy váljon élővé bennem Igéje, és táplálkozom testével, hogy legyen erőm a hétköznapokban tanúságot tenni szeretetéről. A szentmise különleges voltát hangsúlyozza Egyházunk, amikor az Úr napjának megszenteléséhez hozzáköti a Szentmisét is.
A Szentmise válasz Isten szeretetére, valamint csúcs és forrás keresztény életünkben. Éppen ezért fontos, hogyan készülök, hogyan hangolódom a találkozásra. Nyissam meg szívemet, hogy befogadhassam Őt! Vigyem magammal mindazt, amit oda szeretnék tenni elé, örömeimet és nehézségeimet, szeretteimet és az engem bántókat.
A Szentmise különleges találkozás Jézussal a szentáldozásban. Jézus egészen közel akar jönni hozzám. A latin communio kifejezés, amely a szentáldozást jelzi, sokkal erőteljesebben kifejezi a találkozást, amikor nem csupán közösségnek, hanem egyesülésnek nevezi. Éppen ezért kell bűnbánattal készülnöm az áldozásra. Ez a bűnbánat történhet meg a Szentmise elején, a bánatimában. Az egész Szentmise ráhangol erre a találkozásra. Megnyitja szívemet, hogy befogadhassam.
A liturgia, a Szentmise liturgiája tanít bennünket. A Jézussal való találkozás küldetést ad, hogy mutassam meg hitemet. A megosztott hit mindig evangelizál.
Keressük bátran a találkozási lehetőségeket Jézussal.

2006

Úgy tanít, mint akinek hatalma van.
Jézus szavaiból erő árad. Olyan erő, amelyet megéreznek az őt hallgatók. Úgy beszél, hogy megérezhető: szava és léte egy.
A gonosz lélek harsány, erőszakos hangon reagál. De Jézust ez nem zökkenti ki nyugalmából, hiszen tudja, erősebb. A jézusi hang szelíd, de határozott.
Az üdvösségtörténet során újra és újra találkozunk ilyen emberekkel, akik Jézus erejével hirdetik a szeretet erejét, győzelmét. Szelíden, mégis határozottan. A szentek nagyszerű példája sarkall minket, hogy törekedjünk Jézustól eltanulni a szeretet erejét, a szelíd szót.
A mai világ tapasztalata, hogy a harsány, az agresszív embernek legtöbbször önmagával van gondja. Saját belső rendezetlenségét próbálja takarni harsány hangjával. Az ilyen agresszív támadásra csak a szelíd hang az igazi válasz. Jézus szeretetével, szelídségével és határozottságával akarom járni életutamat. Akarok tanúságot tenni az igazságról, az igaz értékekről. A szeretet hangján szeretnék válaszolni a bántó plakátokra, hirdetésekre, értékeimet kétségbe vonó, megsemmisíteni akaró törekvésekre.
A Jézusi szeretet ad erőt arra is, hogy gyógyítsam a sebeket, amelyeket adtam vagy kaptam, amelyeket egymásnak adtak a körülöttem élők. Az engesztelő imaév alkalom arra, hogy ezeket a sebeket feltárjuk és gyógyítsuk.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük