Kategóriák
Heti hírlevél elmélkedései

Mária Istenanyasága

2023

Új esztendőben, új szívekkel
A mai nap számos szép gondolatot tár elénk.
Egyrészt karácsony nyolcadát tartjuk. Egész héten Jézus születését ünnepeltük. Talán nemcsak a liturgiában, hanem számos találkozásban, együttlétben is. Ezekben a napokban több idő juthatott egymásra. Remélhetőleg Istenre is tudtunk kicsit jobban figyelni, akár egyedüllétben, akár családban vagy közösségi összejöveteleken.
A nyolcadik nap a zsidóságban a névadás napja. Érdemes elgondolkodni, mit is jelent a nevem? Hogyan kaptam? Mit ad számomra a védőszentem?
A név azt is jelentheti, hogy megszólítható vagyok. Kiemel a tömegből, személyes kapcsolatra ad lehetőséget. Istennek is van neve, megszólíthatom,
A mai Napon Szűz Máriát, mint Isten anyját ünnepeljük. Karácsony napján az emberré lett Istent ünnepeltük, aki valóság emberként született a földre. Ma Jézus valóságos Istenségét emeljük ki. Szűz Mária azért Istenanya, mert Jézus valóságos Isten.
Szent VI. Pál pápa kezdeményezésére a mai nap a béke világnapja. Ferenc pápa idei üzenetében a vírus és a háború okozta válsághelyzetre mutat rá. Arra hív: „hogy a megtapasztalt válsághelyzet megváltoztassa a szívünket, vagyis engedjük, hogy ezen a történelmi pillanaton keresztül Isten megváltoztassa a világ és a valóság értelmezésének megszokott szempontjait. Nem gondolhatunk többé csak a személyes vagy a nemzeti érdekeink védelmére, hanem a közjó fényében, közösségi felelősséggel, vagyis egy mindenkit magában foglaló testvériségre nyitott „mi”-ként kell szemlélnünk magunkat. Nemcsak saját biztonságunkat kell keresnünk, hanem itt az ideje, hogy mindannyian egész társadalmunk és bolygónk gyógyulásáért dolgozzunk, megteremtve egy igazságosabb és békésebb világ alapjait, komolyan elkötelezve magunkat egy olyan jóra való törekvés mellett, amely valóban közös.”
Új esztendőben, új szívekkel, új lendülettel induljunk, hogy teljesítsük mindazt, amit Isten feladatul ad, hirdetve a megváltás örömhírét, szolgálva a békét egymás között, és ezáltal az egész világon.

2017

Új esztendőben, új szívekkel
Karácsony nyolcada van a mai napon. Őseink kiskarácsonynak is nevezték. Az elmúlt napjaink – talán nem csak a liturgiában – karácsony jegyében teltek.
Karácsony eseményei mozgalmasságot tükröznek. Angyalok jönnek, a pásztorok elindulnak, majd elhíresztelik a történteket, dicsőítik az Istent. Karácsony ünnepének hatása bennem is az Isten dicsőítése, kegyelmének hírül adása kell legyen.
A zsidó nép gyakorlatában a nyolcadik nap a névadás napja, a fiúknál ekkor végezték el a körülmetélést is. Erről olvashatunk a mai evangéliumban. A szülőknek ma is feladata a névadás. Milyen sok furcsa, szokatlan névvel találkozunk manapság. Számunkra, keresztények számára a keresztnév egyben védőszentet is kijelöl. Jó lenne ezt tudatosítani magunkban!
Karácsonykor Jézus valóságos emberségét szemléltük a születés ünneplésével. Ma Máriára, mint Istenanyára tekintünk. Ezzel Jézus valóságos Istenségét valljuk meg. Ha Jézus valóságos Isten, amint a hitvallásban imádkozzuk, akkor Szűz Mária Istenszülő, Istenanya.
A béke világnapját is ünnepli ma egyházunk. Ferenc pápa erre a napra írt üzenetének témája: a békét szolgáló cselekvés stílusa az erőszakmentesség.
Ferenc pápa idei üzenetében így fogalmaz:
„Ha az erőszak az emberi szívben gyökerezik, fontos az erőszakmentesség útját járnunk elsőként már a családban. Ez a szeretetben megtalált öröm egyik összetevője, amint ezt kifejtettem a múlt márciusban közzétett Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításomban, miután az Egyház két éven keresztül gondolkozott a házasság és a család témájáról. A család az a feltétlenül szükséges hely, ahol a házastársak, a szülők és a gyermekek, a testvérek megtanulnak kommunikálni egymással és gondoskodni egymásról saját érdekeikről lemondva, és ahol a súrlódásokat vagy akár konfliktusokat nem erővel, hanem párbeszéddel, tisztelettel, egymás javának keresésével, irgalommal és megbocsátással lehet feloldani. [16] A család belsejéből a szeretet öröme kiárad a világba és az egész emberi társadalomra.”
A béke szolgálata számunkra elsősorban azt jelenti, hogy emberi kapcsolatainkban igyekszünk békében, erőszakmentesen tenni a dolgunkat. A saját környezetemben kell a békességnek munkálójává válnom, szelídséggel, megbocsátással, szeretettel.

2012

Új esztendőben, új szívekkel
A mai ünnep több gondolatot tár elénk. Karácsony nyolcada van, amely Jézus névadása is egyben. Mária és József nevet ad a gyermeknek, azt a nevet, ahogyan az angyal nevezte. A névadás az apa joga, a névadással a régi ember mindig valamit ki akart fejezni. Jézus névadója a mennyei Atya. A név jelentése: Isten megszabadít. A mai ünnep karácsony ünnepének titkát bontja ki. Mária Isten anyja, istenembert hoz a világra. Isten belépett közénk, egy lett közülünk, hogy megszabadítson az emberséggel járó nyomorúságtól, a bűn következményeitől, és magához emeljen minket. Találjuk meg mi is a helyünket a betlehemi képben! Csatlakozzunk hitben és szeretetben Krisztushoz, a pásztorokkal és Máriával!
A mai ünnep egyben imanap a békéért. Az idei év gondolatébresztője: „A fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére.”
Milyen alapállással tekintsünk az új esztendőre? A 130. zsoltárban egy gyönyörű képet találunk. A zsoltáros úgy fogalmaz, hogy a hívő ember várja az Urat, „jobban, mint az őr a hajnalt” (Zsolt 130,6), biztos reménységgel, mivel tudja, hogy elhozza a fényt, az irgalmat, az üdvösséget. Ez a remény a választott nép tapasztalatából sarjad, amely tudja, hogy Isten arra neveli: a világot az igazság szemszögéből nézze és ne hagyja, hogy kedvét szegjék a megpróbáltatások. Arra buzdítalak benneteket, hogy ezzel a bizalomteli alapállással tekintsetek a 2012-es évre.(…) Tovább kell adni a fiataloknak az élet pozitív értékének megbecsülését, hogy megszülethessen bennük a vágy, hogy életüket a Jó szolgálatára szenteljék. Ez olyan feladat, amely személyes kötelessége mindnyájunknak. (…) A nevelés az élet leggyönyörűbb és legnehezebb kalandja. (…) Melyek azok a helyek, ahol a békére és igazságosságra történő valódi nevelés érlelődik? Mindenekelőtt a család, hiszen az első nevelők a szülők. A család a társadalom eredendő sejtje. „A gyermekek a családban tanulják meg azokat az emberi és keresztényi értékeket, amelyek lehetővé teszik az építő és békés együttélést. A családban sajátítják el a nemzedékek közötti szolidaritást, a szabályok betartását, a megbocsátást és a másik ember elfogadását. Ez az igazságosságra és békére való nevelés első iskolája. (…)Szeretnék most azoknak az intézményeknek a vezetőihez fordulni, amelyek nevelői feladatot látnak el: őrködjenek éberen, hogy minden személy emberi méltóságát tiszteletben tartsák és megbecsüljék minden körülmény között. Ügyeljenek rá, hogy minden fiatal fel tudja fedezni a maga hivatását, kísérjék figyelemmel, hogy gyümölcsöztetni tudják azokat az adományokat, amelyeket az Úrtól kaptak. Biztosítsák a családok számára, hogy a gyermekük olyan képzést kaphasson, ami nem áll ellentétben lelkiismeretükkel és vallási elveikkel.(…) Mindenkinek, ám különösképpen a fiataloknak szeretném leszögezni: „Nem az ideológiák menthetik meg a világot, csak egyedül az, ha az élő Istenhez fordulunk, aki a mi teremtőnk, szabadságunk biztosítéka, mindannak a biztosítéka, ami valóban jó és igaz… ha fenntartások nélkül Istenhez fordulunk, aki mindannak a mértéke, ami igazságos és aki ugyanakkor maga az örök szeretet. És mi más menthetne meg bennünket, ha nem a szeretet?”.A szeretet örül az igazságnak, ez az az erő, amelynek révén képesek leszünk munkálkodni az igazságért, az igazságosságért, a békéért , mert a szeretet mindent elfed, mindent remél, mindent elvisel (vö. 1 Kor 13, 1-13). (XVI. Benedek pápa Béke világnapi üzenetéből)

2006

Új esztendőben, új szívekkel
A mai ünnep több gondolatot tár elénk, Karácsony nyolcada van, amely Jézus névadása is egyben. Mária és József nevet ad a gyermeknek, azt a nevet, ahogyan az angyal nevezte. A névadás az apa joga, a névadással a régi ember mindig valamit ki akart fejezni. Jézus névadója a mennyei Atya. A név jelentése: Isten megszabadít.
A mai ünnep karácsony ünnepének titkát bontja ki. Mária Isten anyja, istenembert hoz a világra. Isten belépett közénk, egy lett közülünk, hogy megszabadítson az emberséggel járó nyomorúságtól, a bűn következményeitől, és magához emeljen minket.
Találjuk meg mi is a helyünket a betlehemi képben. Csatlakozzunk hitben és szeretetben Krisztushoz, a pásztorokkal és Máriával.
A mai ünnep egyben imanap a békéért. „Az idei év gondolatébresztője – „Igazságban a béke” – azt a meggyőződést fejezi ki, hogy amikor az ember ráhagyatkozik az igazság fényére, akkor szinte magától értetődően a béke útját járja.” – írja XVI. Benedek pápa üzenetében.
„De mit is jelent valójában a „béke igazsága” kifejezés? – folytatja a Szentatya üzenetét – Ahhoz, hogy erre a kérdésre megfelelő választ adjunk, nagyon fontos tudatosítani, hogy a béke nem csupán a fegyveres konfliktusok hiányát jelenti, hanem úgy kell felfognunk, mint „a rend gyümölcsét, amelyet isteni Alapítója az emberi társadalomnak ajándékozott”. Olyan rend, amelyet „a mind tökéletesebb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk” A béke mint az Isten szeretete által tervezett és akart rend eredménye benső és legyőzhetetlen igazsággal bír, és megfelel «annak a vágynak és reménynek, amely bennünk megsemmisíthetetlenül él ».
Ily módon körülírva a béke nem jelent mást, mint mennyei ajándékot és isteni kegyelmet, amely megköveteli minden szinten a legnagyobb felelősség gyakorlását, az emberi történelmet az isteni rendhez igazítva – igazságban, igazságosságban, szabadságban és szeretetben”
Ugyanakkor a mai napon a püspök kar az idei év két jelentős évfordulója kapcsán engesztelő imaévet hirdet nemzetünk lelki megújulásáért. Látva korunk nehézségeit, a sokfelé eluralkodó csüggedést és reménytelenséget, a püspök atyák arra hívnak, hogy éljük meg és mutassuk meg, hogy Krisztus reményre hívott meg minket. Egyéni és közösségi imáinkban kérjük a magyarok Nagyasszonyának és magyar szentjeinknek közbenjárását, és tanúságtevő életünkkel, szeretetünkkel, bocsánatkérésünkkel és megbocsátásunkkal szolgáljuk nemzetünk lelki megújulását.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük